Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades

 

De conformitat amb l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Ajuntament li informa que les dades sol·licitades i/o recollits són de caràcter obligatori i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de l'Ajuntament, amb la finalitat de donar resposta a la relació establerta entre ambdues parts dins de l'àmbit de la nostra competència, sent tractats de forma confidencial.

La negativa a facilitar la informació requerida facultarà a l'Ajuntament a exercitar les accions administratives precises. Igualment s'informa que podran ser cedits de conformitat amb la legislació vigent. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC), (al costat de la sol·licitud escrita i signada, acreditant degudament la seva identitat).

 

 

Serveis relacionats

 

 

14 de Setembre de 2015

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés