Queixes i Suggeriments

Queixes i Suggeriments

El procediment de queixes i suggeriment es planteja com a objectiu facilitar l’acostament de la Institució a tots els seus ciutadans, així com a la societat en general, i oferir una organització cada dia més eficaç i estimulant que redundi en una major qualitat dels serveis i la gestió.

Entenem com a queixa l'expressió de la insatisfacció que l’usuari realitzi sobre els defectes de funcionament, estructura, recursos, organització, tracte, desatenció, tardança o qualsevol altra imperfecció derivada de la prestació del servei.

I entenem com a suggeriment tota aquella proposta que tingui per finalitat promoure la millora de la qualitat mitjançant l’aportació d’idees o iniciatives per perfeccionar el funcionament de l’organització en tots els seus àmbits.

Qualsevol ciutadà.

En qualsevol moment.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Oficina d’Atenció al Ciutadà – OAC

Plaça de la Vila, 6

08130 Santa Perpètua de Mogoda.

www.staperpetua.cat

Oficina d’Atenció al Ciutadà.
20 dies
Estimatori
Els ordinaris del procediment administratiu
Gratuït

Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent, ni condicionaran, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en ell.  

Els usuaris tindran dret a estar en tot moment informats sobre el recorregut de les queixes o suggeriments presentats.

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant.
- Qualsevol documentació que es consideri necessària per a fonamentar una queixa o un suggeriment.