Protecció de dades personals

Tornar Imprimir

Art. 6.1.E REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES INTERÈS PÚBLIC I L'Art. 8 LOPD-GDD

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: dpd@staperpetua.cat

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.

¿Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. De conformitat amb el regulat en l'article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d'arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d'arxius i documentació.

¿Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans en la Seu electrònica d'aquesta Entitat.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

¿Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, al termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament, per a això hauran de sol·licitar-lo al responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD i segons el regulat en l'article 15 de la LOPD-GDD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles en la Seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a la mateixa un escrit per correu postal.