Inici -> Normativa en matèria d'Administració electrònica

Normativa en matèria d'Administració electrònica


 

En aquest apartat podreu consultar la normativa bàsica en matèria d’administració electrònica, de diversos àmbits.

1. Municipal:

2. Catalana:

  • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

3. Estatal:

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Llei 18/2015, de 9 de juliol, sobre la reutilització de la informació del sector públic.
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

 

Darrera actualització 20 de febrer de 2018

 

Ajuda de la Seu Calendari días inhábiles Interrupcions de servei Catàleg de tràmits Perfil del Contractant Tauler d'anuncis Validació i comprobació de documents Suggeriments y queixes Notificacions ElectròniquesFactures electròniquesPortasignatures


Altra informació d'interés