Determinació dels Valors límits d’emissió a les instal·lacions d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA)

Determinar els Valors límits d’emissió a les instal·lacions on es realitzen alguna de les activitats incloses als grups A i B del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) relacionades a l'annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, i que no estiguin subjectes al règim d'autorització ambiental o llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, han de sol·licitar l'autorització d'emissions.

Aquests tràmits s’han de fer segons la nota informativa:

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/tramitacio/enllacos/Nota_CAPCA_2017.pdf

Aquelles instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats incloses al grup C del CAPCA han d'efectuar una notificació d’emissions a l'Administració.

En funció del règim de legalització de les activitats trobem 5 supòsits:

1.1   Les activitats classificades A o B segons CAPCA, també classificades annex II ó I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre (LPCA), no necessiten autorització sectorial perquè la llicència o autorització ambiental la integra. Per aquest motiu, i amb la finalitat de poder traslladar a l’Administració competent la informació escaient, caldrà que  s’adjunti, conjuntament amb el projecte tècnic, un annex amb el “Contingut mínim en matèria d’emissions a l’atmosfera dels projectes d’activitats“, en format de declaració responsable relacionat a la a la Web:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/altres_documents/index.html

 

Les activitats classificades A o B segons CAPCA, també classificades annex III de LPCA. P.ex.: algunes indústries alimentàries.

Necessiten una autorització sectorial de la DGQA (tramita i resol).

En el moment de presentar la comunicació ambiental al Registre de l’Ajuntament, caldrà que s’adjunti còpia de la resolució de l'autorització d'emissions de la DGQA.

 

1.2   Les activitats classificades C segons  CAPCA, també classificades annex III de LPCA

En el moment de presentar la comunicació ambiental al Registre de l’Ajuntament, caldrà que s’adjunti còpia del  justificant de la notificació d’emissions  a la DGQA.

 

1.3   Les activitats classificades A o B segons CAPCA no classificades a la LPCA. P.ex.: EDAR,s

En el moment de presentar la comunicació prèvia d’obertura al Registre de l’Ajuntament, caldrà que s’adjunti còpia de la resolució de l'autorització d'emissions de la DGQA.

 

1.4   Les activitats classificades C segons CAPCA no classificades a la LPCA

En el moment de presentar la comunicació prèvia d’obertura al Registre de l’Ajuntament, caldrà que s’adjunti còpia del  justificant de la notificació d’emissions  a la DGQA.

Com fixar Valors Límit d’Emissió (VLE) dels focus

Els valors límit d’emissió dels focus d’emissió atmosfèrica de les activitats es determinaran segons les prescripcions establertes a les instruccions tècniques següents:

IT-AT-03. Control d’emissions a l'atmosfera en instal·lacions de combustió (26/06/2014) . Aviat l’actualitzaran, doncs la Directiva MIC entra en vigor el 20/12/2018 i l’han de transposar. També contempla l’exempció de control d’alguns focus a annex II de la instrucció.

T-AT-07. Instrucció tècnica per a la concreció d'aspectes tècnics relacionats amb el mesurament d'emissions a l'atmosfera de COV’s ( juny 2017) . S’aplica a tallers de xapa i pintura, a sistemes de tractament tipus scrubber i als tractaments d’oxidació tèrmica.

IT-AT-12. Control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa (Novetat juny 2017) . No s’aplica a combustió de palets ni de restes de fusta provinents d’enderrocs (on s’aplicaria la normativa d’incineració.

Altres VLE:

Els VLE de la partícules i de SO2 es poden treure de l’annex IV del Decret 833/1975, i de la Guia d’usuaris per al control de generadors de baixes emissions atmosfèriques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Nota: les instruccions tècniques estan disponibles a la Web:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_industrials/instruccions_tecniques/instruccions-tecniques-aprovades/

ATENCIÓ: No s'ha de sol·licitar l’autorització d’emissions d’aquest tràmit si el sumatori de potències tèrmiques nominals de les diverses activitats d’un mateix tipus (les que tenen almenys els 6 primers dígits del codi CAPCA iguals) és igual o superior a 5 MW perquè l’establiment està sotmès al règim de llicència ambiental segons la Llei 20/2009.
Qualsevol persona física o jurídica.
Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Servei Urbans, Mobilitat i Canvi Climàtic. Unitat de llicències, disciplina i sancions.
1 mes
Desestimatorio
Les ordinàries del procediment administratiu
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. (BOE  núm.  275  publicat el  16/11/2007)

- Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (BOE  núm.  25  publicat el  29/01/2011) 

- LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC  núm.  5686  publicat el  05/08/2010)

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE  núm.  236  publicat el  02/10/2015) 

- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE). (BOE  núm.  171  publicat el  19/07/2006)
D’acord amb allò previst a l’Ordenança Fiscal núm. 3.6, Art. 6, Tarifa 27:

“Tramitació d’autoritzacions per a l’emmagatzematge de residus perillosos durant un període superior a 6 o tramitació de l’explicitació dels valors límits d’emissió, mètodes de mesura i normes UNE d’aplicació, dels focus d’emissió existents en llicències ambientals vigents, per part dels Serveis tècnics municipals”
Requisits:

Que s'hi dugui a terme alguna activitat pertanyent als grups A o B del catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (CAPCA) de l'annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener.

Hi tinguin lloc diverses activitats d'un mateix tipus, de manera que, fins i tot si aquestes són independents o consten de focus diferents, la suma de les potències o capacitats de producció, manipulació o consum de dissolvents superi el llindar considerat per a la pertinença als grups A o B d'aquest tipus d'activitat.

En un termini màxim de 3 mesos des de la data de recepció de la resolució de l’autorització, la persona titular ha d’acreditar el compliment de les condicions i els requisits establerts a l’autorització d’emissions i els exigibles d’acord amb la normativa aplicable, mitjançant l’informe de control d’una entitat col·laboradora de medi ambient.

Les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera dels grups A i B han de:

  • Respectar els valors límit d'emissió establerts.
  • Realitzar els controls de l’establiment, quan correspongui, per comprovar que es compleixen totes les condicions fixades en la resolució de l’autorització d’emissions.
  • Notificar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) la transmissió, cessament o clausura de l'activitat i instal·lacions.
  • Notificar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) sobre les modificacions que es pretenguin dur a terme en l’activitat i que afectin al vector aire.
Formulari

Guia classificació CAPCA

Nota informativa CAPCA

Substancial:
Identificación para personas físicas