Comunicació prèvia d'obres. Actuacions urgents

Comunicació de les actuacions urbanístiques i de construcció imprescindibles que s’han de dur a terme per eliminar el risc de danys a persones i/o coses acompanyada de la justificació de la urgència signada per tècnic competent
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra de les relacionades en l’apartat “Informació addicional” del present tràmit, o de naturalesa similar
Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Urbanisme
No hi ha resolució.

Un cop efectuada aquesta Comunicació, l'execució de les obres es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
No procedeix
Els ordinaris del procediment administratiu
Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
D'acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals núm. 2.3 i 3.8.
Aquelles imprescindibles a executar, amb caràcter immediat, per tal d’evitar danys a les persones o a les coses
Formulari

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia d’obres. (formulari)
- DNI/NIF o NIE del sol.licitant
- Document/s acreditatius de la representació
- DNI/NIE del representant
- Fulls o declaració responsable d'assumeix de direcció facultativa
- Memòria descriptiva i gràfica de les actuacions imprescindibles que s’han de dur a terme per eliminar el risc de danys a persones i/o coses acompanyada de la justificació de la urgència signada per tècnic competent
- Fotografies en què es visualitzi la localització de l’actuació