Subvencions per a entitats adreçades a foment de projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública exercici 2024


CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT DE PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I D’INTERÉS SOCIAL DESENVOLUPATS DURANT L’EXERCICI 2024 DE L’ÀREA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LES PERSONES
Entitats inscrites al registre municipal d’entitats, amb les dades actualitzades i sempre, que compleixin els requisits per al seu atorgament i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
Del 15 al 28 de gener ambdós inclosos
Aquesta convocatòria és exclusivament en línia. Els seus beneficiaris estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració segons la llei 39/2015 de procediment administratiu
Unitat d’administració i gestió de l’àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, exceptuant aquelles sol·licituds que de manera justificada s’hagin presentat fora de termini, l’atorgament de les quals serà com a màxim de tres mesos a comptar des del moment en que es va presentar la sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP.
Desestimatori
Contra la resolució expressa d’aquest procediment, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. Transcorregut aquest termini, només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió
  • Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, per exercici 2024.
  • Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
  • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua.
  • Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades al foment de projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública i d’interès social desenvolutapts durant l’exercici 2024 a l’Àrea de ciutadania i serveis a les persones.
  • L’aprovació d’aquestes Bases Reguladores específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de gener de 2024.
No hi ha taxa associada.
Convocatòria

Sol·licitud 2024

Sol·licitud esports

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Formulari Normalitzat de Sol·licitud
- Certificat representació legal expedit per la Generalitat (en cas de no disposar de signatura electrònica com a representant de la Entitat)
- Fitxa de tercers (a presentar en cas d’alta o modificació de dades anteriors)
- Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat
- Documentació específica requerida en el corresponent Annex ( si s’escau)
- Documents complementaris ( si s’escau)
- Altre documentació
- Pla de Voluntariat de l’entitat (si s’escau)
- Protocol Assetjament sexual (si s’escau)
A més de la documentació anterior, per a les entitats d’àmbit esportiu caldrà presentar segons el tipus de sol·licitud:
- Sol·licitud específica (esports)
- Llistats federatius de la Federació de base federat o adult. (Entitats Esportives)
- Document acreditatiu amb la resolució de graus de diversitat funcional legalment reconeguda o targeta acreditativa de la diversitat funcional que emet la Generalitat de Catalunya.
- Documentació acreditativa de l’aplicació del descompte en les respectives quotes mensuals a aportar per l’entitat o associacions
- Llistats del Consell Esportiu i/o llistat de nens d’escola de la pròpia entitat o associacions.