Subvencions per a entitats adreçades a foment de projectes, activitats i/o serveis d’utilitat pública exercici 2023

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT DE PROJECTES, ACTIVITATS I/O SERVEIS D’UTILITAT PÚBLICA I D’INTERÉS SOCIAL DESENVOLUPATS DURANT L’EXERCICI 2023 DE L’ÀREA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LES PERSONES
Entitats inscrites al registre municipal d’entitats i les persones físiques que actuen en la seva representació
Del 13 al 27 de gener ambdós inclosos
Telemàtica, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat) .
Unitat d’administració i gestió de l’àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, exceptuant aquelles sol·licituds que de manera justificada s’hagin presentat fora de termini, l’atorgament de les quals serà com a màxim de tres mesos a comptar des del moment en que es va presentar la sol·licitud.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP..
Desestimatori
Contra la resolució expressa d’aquest procediment, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. Transcorregut aquest termini, només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió
Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2021, va ser aprovada la modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda període 2021-2025.

En el marc de les esmentades bases reguladores específiques, es regula el conjunt de condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió i justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament en matèria de subvencions destinades a finançar projectes, activitats i serveis en els àmbits de cultura, esports, educació, salut, igualtat, infància i adolescència, participació ciutadana, dinamització veïnal, civisme i convivència, benestar socials i joventut, per a l’exercici 2023.

L’aprovació d’aquestes Bases Reguladores específiques van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de gener de 2022
No hi ha taxa associada.
Convocatòria

Fitxa de tercers

Sol·licitud esports

Sol·licitud subvenció Àrea ciutadania

Documentació a aportar:
- Sol·licitud de subvenció.
- Certificat representació legal sol·licitant, si s’escau.
- Pressupost previst per l’activitat.
- Memòria de l’activitat
- Fitxa de tercers (a presentar en cas d’alta o modificació de dades anteriors
- Rebut de l'assegurança de responsabilitat civil vigent.
- Altre documentació
- Altre documentació
- Altre documentació
A més de la documentació anterior, per a les entitats d’àmbit esportiu caldrà presentar segons el tipus de sol·licitud:
- Sol·licitud específica (esports)
- Activitats de promoció. Llistats federatius de la Federació de base federat o adult.
- Activitats de promoció. Persones amb diversitat funcional.
- Document acreditatiu amb la resolució de graus de diversitat funcional legalment reconeguda o targeta acreditativa de la diversitat funcional que emet la Generalitat de Catalunya.
- Documentació acreditativa de l’aplicació del descompte en les respectives quotes mensuals a aportar per l’entitat o associacions