Comunicació prèvia d’obres: J66 Instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica

Comunicació prèvia d’obres: 66 Instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES: 66-Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells o plafons solars fotovoltaics en els termes que estableix l’art. 9 bis del TRLUC.

- Plafons fotovoltaics en cobertes.

- Plafons fotovoltaics en parets.

- Si contemplen pèrgoles caldrà incorporar la documentació sumada de pèrgoles i plafons solars.

- Si s’implanta el sòl no urbanitzable requerirà un pla especial previ.
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una instal·lació de producció d’energia elèctrica mitjançant panells o plafons solars fotovoltaics en els termes que estableix l’art. 9 bis del TRLUC
Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat).

Presencialment a les oficines de l’OAC, ubicades a la Plaça de la Vila núm. 6, amb cita prèvia trucant al telèfon 93 574 32 34 de 9:00 a 14:00 hores.
Urbanisme
No hi ha resolució.

Un cop efectuada aquesta Comunicació, l'execució de les obres es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
No procede
No s’emet resolució, per tant, no correspon recurs
Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
D'acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals núm. 2.3. pel que fa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i a la núm. 3.8. pel que fa a la taxa.

D'acord amb l'article 8è de l'Ordenança Fiscal 3.8 les tarifes a aplicar tindran un mínim de 65,80 euros per a cada liquidació que es realitzi.
És necessari realitzar l'autoliquidació i el pagament de l'impost i la taxa prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres.

Pel pagament dels tributs, si ho voleu fer amb targeta, un cop hagueu generat les autoliquidacions corresponents, us podeu d’adreçar a la Seu Electrònica, apartat “PASSAREL·LA DE PAGAMENTS”.

També podeu realitzar el pagament en l’oficina de la vostre entitat bancària o des de la banca electrònica, introduint el codi de barres.
Contingut memòria instal·lació fotovoltaica

DR Comprovació guia annex 3 (substitueix informe idoneïtat)

Declaració d'identificació de constructor i propietari

Declaració responsable empresa instal·ladora

Declaració responsable estudi impacte ambiental

Formulari

INSTRUCCIONS PER AUTOLIQUIDAR-SE

Instruccions informació descriptiva i gràfica

Substancial:
Identificación para personas físicas
Substancial:
Acceso mediante sistema Clave
Documentació a aportar:
- Formulari comunicació prèvia d’obres d'instal·lació de plaques fotovoltaiques.
- Document/s acreditatius de la representació
- DNI/NIE del representant
- Fulls o declaració responsable d'assumeix de direcció facultativa
- Certificat emès pel col·legi professional respecte a titulació i habilitació del tècnic o tècnica competent
- Documentació tècnica (descriptiva i gràfica) que permeti verificar l’acompliment de normativa urbanística, i sectorial, amb el contingut mimin que s’especifica a l’annex 5 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
- Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de correcció proposades o declaració responsable de tècnic o tècnica competent conforme no hi ha impacte i que s’acompleixen les normatives urbanístiques i sectorials d’aplicació
- Declaració responsable de l'empresa instal·ladora (veure model)
- Informe d'idoneïtat documental i tècnica (veure model declaració responsable de comprovació de la guia annex 3)
- Declaració d'identificació de constructor i propietari, si s'escau
- Fotografies de la finca on es pretén fer la instal·lació i de l'estat d'urbanització exterior davant d'aquesta
- Autoliquidació de tributs. (carta de pagament)
- Informació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l'immoble. (fitxa cadastral)
- Comunicació prèvia d'obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.
- Comprovants del pagament de tributs
- Autoliquidació de tributs. (ICIO i TAXA) (Veure document INSTRUCCIONS PER AUTOLIQUIDAR-SE)
- Comprovació de pagament de tributs (ICIO i TAXA)