Comunicació prèvia d’obres: 66 Instal·lacions fotovoltaiques de producció d’energia elèctrica

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES: 66-Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells o plafons solars fotovoltaics en els termes que estableix l’art. 9 bis del TRLUC.

- Plafons fotovoltaics en cobertes.

- Plafons fotovoltaics en parets.

- Si contemplen pèrgoles caldrà incorporar la documentació sumada de pèrgoles i plafons solars.

- Si s’implanta el sòl no urbanitzable requerirà un pla especial previ.
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra de les relacionades en l’apartat “Informació addicional” del present tràmit, o de naturalesa similar.
Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat).

Presencialment a les oficines de l’OAC, ubicades a la Plaça de la Vila núm. 6, amb cita prèvia trucant al telèfon 93 574 32 34 de 9:00 a 14:00 hores.
Urbanisme
No hi ha resolució.

Un cop efectuada aquesta Comunicació, l'execució de les obres es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
No procedeix
Els ordinaris del procediment administratiu
Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.
D'acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals núm. 2.3.
Els tipus d’intervenció que s’inclouen en aquest tràmit són les detallades en el document annex.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA

Formulari

Memòria

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Identificació per persones físiques
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentació a aportar:
- Formulari comunicació prèvia d’obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.
- DNI/NIF o NIE del sol.licitant
- Document/s acreditatius de la representació
- DNI/NIE del representant
- Fulls o declaració responsable d'assumeix de direcció facultativa
- Certificat emès pel col·legi professional respecte a titulació i habilitació del tècnic o tècnica competent
- Documentació tècnica (descriptiva i gràfica) que permeti verificar l’acompliment de normativa urbanística, i sectorial, amb el contingut mimin que s’especifica a l’annex 5 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies
- Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de correcció proposades o declaració responsable tècnic competent conforme no hi ha impacte i que s’acompleixen les normatives urbanístiques i sectorials d’aplicació
- Document signat pel sol·licitant on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent
- Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
- Informe d'idoneïtat documental i tècnica
- Declaració d'identificació de constructor i propietari
- Fotografies de la finca on es pretén fer la instal·lació i de l'estat d'urbanització exterior davant d'aquesta
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes
- Autoliquidació de tributs. (carta de pagament)
- Informació descriptiva i gràfica de dades cadastrals de l'immoble. (fitxa cadastral)