Autorització sanitària de funcionament d’establiments de tatuatges, pírcing i microblanding

Atorgament de l’autorització sanitària de funcionament
Titulars d’establiments que prestin el servei de tatuatges, pircings i microblanding

Titulars d’establiments que prestin el servei de tatuatges, pircings i microblanding

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Salut Pública
Màxim 3 mesos
Desestimatorio
Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació. Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques Llei 18/2009 de 22 d’octubre de salut Pública
Tràmit gratuït
L'autorització sanitària de funcionament és prèvia a l’inici de l’activitat
Instància genèrica

Alto:
Certificado digital reconocido y firma electrónica
Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud telemàtica
- DNI/NIF o NIE del sol.licitant
- Document/s acreditatius de la representació
- DNI/NIE del representant
- Acreditació vacuna de l’hepatitis B i tétanus
- Descripció detallada de les instal.lacions plànols
- Descripció materials i equipaments instrumentals esterilitzar i desinfectar
- Acreditació formació