Autorització d’ampliació del termini màxim d’emmagatzematge de residus perillosos

Autorització d’ampliació del termini màxim d’emmagatzematge de residus perillosos
La persona interessada sol·licita a l’Ajuntament l’ampliació del termini màxim d’emmagatzematge de residus perillosos, la qual està obligada a:
Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es trobin en el seu poder. La durada de l’emmagatzematge dels residus no perillosos al lloc de producció ha de ser inferior a dos anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. En el cas dels residus perillosos, en els dos supòsits, la durada màxima és de sis mesos; en supòsits excepcionals, l’òrgan competent de les comunitats autònomes on es porti a terme aquest emmagatzematge, per causes degudament justificades i sempre que es garanteixi la protecció de la salut humana i el medi ambient, pot modificar aquest termini.
Els terminis esmentats comencen a computar des que s’iniciï el dipòsit de residus al lloc d’emmagatzematge.
Qualsevol persona física o jurídica.
Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Servei Urbans, Mobilitat i Canvi Climàtic. Unitat de llicències, disciplina i sancions.
1 mes
Desestimatorio
Les ordinàries del procediment administratiu
  • Instrucció 3/2012 de 8 de novembre, sobre el procediment a seguir en peticions d’emmagatzematge de residus perillosos superior a 6 mesos.
  • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
D’acord amb allò previst a l’Ordenança Fiscal núm. 3.6, Art. 6, Tarifa 27: “Tramitació d’autoritzacions per a l’emmagatzematge de residus perillosos durant un període superior a 6 o tramitació de l’explicitació dels valors límits d’emissió, mètodes de mesura i normes UNE d’aplicació, dels focus d’emissió existents en llicències ambientals vigents, per part dels Serveis tècnics municipals”

El 8 de novembre de 2012, la Direcció General de Qualitat Ambiental va emetre la instrucció 3/2012 de 8 de novembre sobre el procediment a seguir en peticions d’emmagatzematge de residus perillosos superior a 6 mesos.

Per tant, el procediment a seguir ve determinat pel règim d’intervenció administrativa a la qual està sotmès l’establiment, d’acord amb el especifica la Llei 20/2009.

Per aquelles activitats de l’annex I subjectes a règim d’autorització ambiental, l’establiment ha de fer la sol·licitud d’ampliació del període d’emmagatzematge a través d'una modificació en la seva autorització ambiental integrada.

Per a aquelles activitats de l’annex II, l’establiment ha de fer la sol·licitud al seu Ajuntament qui prèvia sol·licitud d’informe a l’ARC, emet la corresponent autorització.

Per aquelles activitats de l’Annex III, l’establiment haurà de demanar directament a l’ARC l’autorització d’emmagatzematge de residus per un període superior a sis mesos com a autoritat competent corresponent i l’ARC emetrà l’autorització que remetrà a l’interessat i al seu Ajuntament per assabentat.

Les peticions de les activitats de l’Annex III (règim de comunicació) s’han de fer telemàticament a l’ARC via la petició genèrica de l’ARC, trobareu l'enllaç a l'apartat d'informació relacionada.

És necessari realitzar l'autoliquidació i el pagament de la taxa prèviament a la presentació del tràmit.

Per emetre l’autoliquidació de la taxa podeu veure el document “Instruccions per autoliquidar-se la taxa d’activitats”

Pel pagament dels tributs, si ho voleu fer amb targeta, un cop hagueu generat l’autoliquidació corresponent, us podeu d’adreçar a la Seu Electrònica, apartat “PASSAREL·LA DE PAGAMENTS”.

També podeu realitzar el pagament en l’oficina de la vostre entitat bancària o des de la banca electrònica, introduint el codi de barres.

Formulari de sol·licitud d’autorització d’ampliació del termini màxim d’emmagatzematge de residus

Instruccions per autoliquidar-se la taxa d’activitats

Alto:
Certificado digital reconocido y firma electrónica
Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Formulari de sol·licitud d’autorització d’ampliació del termini màxim d’emmagatzematge de residus perillosos
- DNI/NIF o NIE del sol.licitant
- Document/s acreditatius de la representació (poder notarial, escriptura constitució societat, estatuts socials)
- DNI/NIE del representant
- Autorització per presentar documentació en nom d’una altra persona (intermediari)
- Memòria tècnica
- Autoliquidació de tributs (Taxa) (Veieu document INSTRUCCIONS PER AUTOLIQUIDAR-SE)
- Comprovant de pagament de tributs (TAXA) (Veieu l’apartat “Informació addicional”)