Canvi de nom d’una parada al mercat municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Canvi de nom d’una parada al mercat municipal de Santa Perpètua de Mogoda
Sol·licitar un canvi de titularitat de l’autorització o concessió d’una parada del mercat municipal
La persona titular de la parada
Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Servei de Desenvolupament Local i Comerç
Immediat i com a màxim 3 mesos
No procede
Els ordinaris del procediment administratiu
Reglament del Mercat Municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal número 3.5:

- Traspàs intervius entre particulars: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.

- Traspàs de l’autorització o concessió per mortis causa: Exempt

- Traspàs intervius de l’autorització entre pares i fills i conjugues: Exempt

- Traspàs intervius de l’autorització entre familiars no inclosos en l’apartat anterior: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.

- Traspàs intervius de l’autorització entre persones jurídiques o físiques: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.
Declaració responsable

Fitxa de tercers

Formulari

Reglament mercat municipal

Alto:
Certificado digital reconocido y firma electrónica
Substancial:
Identificación para personas físicas
Substancial:
Acceso mediante sistema Clave
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de canvi de titularitat d’una parada del Mercat Municipal
- DNI Sol·licitant
- DNI de la persona a qui es traspassa
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació
- Llibre de família, si el traspàs de concessió es a un familiar directe
- en cas de parentiu diferent de pares i fills, Declaració responsable
- Fitxa de tercers amb les dades del nou titular