Canvi de nom d’una parada al mercat municipal de Santa Perpètua de Mogoda

Sol·licitar un canvi de titularitat de l’autorització o concessió d’una parada del mercat municipal
La persona titular de la parada
Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
Servei de Desenvolupament Local i Comerç
Immediat i com a màxim 3 mesos
No procedeix
Els ordinaris del procediment administratiu
Reglament del Mercat Municipal de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal número 3.5:

- Traspàs intervius entre particulars: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.

- Traspàs de l’autorització o concessió per mortis causa: Exempt

- Traspàs intervius de l’autorització entre pares i fills i conjugues: Exempt

- Traspàs intervius de l’autorització entre familiars no inclosos en l’apartat anterior: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.

- Traspàs intervius de l’autorització entre persones jurídiques o físiques: 10% de l’import del preu del traspàs de la concessió amb un mínim de 30 Euros m.l. i un mínim de 150 euros per unitat comercial.
Declaració responsable

Fitxa de tercers

Formulari

Reglament mercat municipal

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Identificació per persones físiques
Substancial:
Amb Sistema Clau
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de canvi de titularitat d’una parada del Mercat Municipal
- DNI Sol·licitant
- DNI de la persona a qui es traspassa
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació
- Llibre de família, si el traspàs de concessió es a un familiar directe
- en cas de parentiu diferent de pares i fills, Declaració responsable
- Fitxa de tercers amb les dades del nou titular