Llicències temporals d'us privatiu de parades del mercat municipal

Llicències temporals d'us privatiu de parades del mercat municipal
Llicències temporals d'us privatiu de parades del mercat municipal
Les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició de contractar previstes a l'art. 71 de la Llei 9/2017, i que compleixin les condicions establertes a les bases reguladores.
Les sol·licituds es podran presentar, mitjançant model normalitzat, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda https://seu.staperpetua.cat, accedint al tràmit  “llicències temporals d'us privatiu de parades del mercat municipal” i omplint el formulari de sol·licitud.

També al Registre General de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) demanant cita a l’OAC al web municipal, trucant al telèfon  93 574 32 34 o per correu electrònic: oac@staperpetua.cat i per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.
Unitat d’Empresa i Comerç
3 mesos
Desestimatorio
Recurs de reposició
·         Bases reguladores de l’atorgament de llicències temporals de parades del mercat municipal

·         Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

·         Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

·         Reglament del Mercat Municipal
Article 5è de l’Ordenança Fiscal número 3.5 reguladora de la Taxa sobre els serveis prestats al Mercat Municipal
·         Convocatòria

La convocatòria d’aquestes llicències s’aniran ofertant efectuant / oferint a mesura que quedin buides les parades del Mercat Municipal, amb un procediment d’atorgament que respecti els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva, d’acord amb el Reglament General del Mercat Municipal de Santa Perpètua de Mogoda.

·         Termini

15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Si el termini acaba en dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat automàticament fins els dilluns o dia no festiu següent.

·         Forma d’atorgament

En base a l’article 92.1 de la LPAP, que té caràcter bàsic, al estar limitat el números de parades i no establir-se en aquestes bases condicions especials en el sol·licitants, les llicències s’atorgaran directament als sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les presents bases i en cas de concurrència de més d’una sol·licitud per la mateixa parada, s’atorgaran mitjançant sorteig públic davant el Secretari municipal.
Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- DNI Sol·licitant
- DNI representant