Nomenament voluntaris de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda

Nomenament voluntaris de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda.

L’objecte del present tràmit és sol·licitar el nomenament com a voluntari/ària de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda

Els representants de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua de Mogoda

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Servei de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil

3 mesos

Desestimatorio

Contra aquesta resolució, que serà definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

*Reglament municipal de la comissió municipal del Protecció Civil.

*DECRET 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil [AVPC)

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

Gratuït

Requisits: (art. 15 del DECRET 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya)

a) Tenir la majoria d'edat.

b) Ser residents a Catalunya.

c) Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l'article 29.1.

d) Els altres requisits addicionals que pugui determinar l'ajuntament respectiu

Sol·licitud

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a presentar:
- Sol·licitud de nomenament voluntari/ària de Protecció civil
- DNI/NIF o NIE de la persona a nomenar
- Acreditació d’haver superat el programa de formació bàsica