Subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

Subvencions en règim de concurrència competitiva pera les escoles públiques del municipi en concepte d’adquisició de llibres i de material escolar

L’objecte del procediment és la tramitació de les sol·licituds i justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva a les escoles públiques d’educació infantil i primària del municipi per a l’adquisició de llibres de text, material escolar i altres similars per cobrir les necessitats bàsiques d’escolarització d’alumnes efectuades durant l’any 2020.

Els representants de les Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària del municipi.

Del 5 al 15 d’octubre de 2021, ambdós inclosos

Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Unitat d’Educació.

Abans del dia 30 d’octubre de 2021.

Desestimatori

Els previstos per la Llei.

 • Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2021, on s’aproven les Bases reguladores específiques i convocatòria de subvencions que han de regir l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a les escoles públiques del municipi en concepte de despesa de llibres de text, material i altres, referent l’any 2020.
 • La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS, en endavant)
 • La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; arts. 40, 189.2. i 214.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat pel RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març) (d’ara en endavant LRHL); Disposició Final vuitena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011; Disposició Final cinquena de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació; Disposició Final dotzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013.
 • Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Resolució de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS.
 • Resolució de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
 • La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
 • Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
 • la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic
 • L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, aprovada inicialment per acord del Ple de data 23 de febrer i elevada a definitiva per no presentar-se al·legacions i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 9 de maig de 2017.
 • Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigents en el moment de la concessió

No hi ha taxa associada.

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud Subvenció llibres de text i material escolar
- Socialització de llibres escolars: certificació de la direcció de l’Escola o certificació de l’acta del consell escolar de centre on es va prendre l’acord.
- Nombre de contractes família – escola pel pagament a terminis: certificació de la direcció de l’Escola
- Reutilització dels llibres escolars: certificació de la direcció de l’Escola o certificació de l’acta del consell escolar de centre on es va prendre l’acord
- Evolució (a la baixa) del deute en funció del curs escolar anterior: certificació de la direcció de l’escola.
- Nombre de sol·licituds concedides pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Certificació de la direcció de l’Escola, si s’escau
- Nombre d’alumnes impagats respecte el total d’alumnes de l’escola: relació del llistat d’impagats, en el model establert que presenta l’escola.
- Factures justificatives corresponents de llibres i material escolar
- Llistat dels ingressos rebuts per les famílies per aquests mateixos conceptes. (es presentarà en dos formats: un llistat amb els noms i cognoms dels i les alumnes i un llistat amb les inicials
- Llistat de les famílies deutores. (es presentarà en dos formats: un llistat amb els noms i cognoms dels i les alumnes i un llistat amb les inicials)
- Declaració responsable conforme no s’han utilitzat les mateixes factures per justificar altres subvencions.
- Comprovant de pagament per transferència o emplenar el model de declaració responsable de presentació de factures.
- Document justificatiu del compliment de les mesures de difusió del finançament públic rebut
- Altres documents relacionats amb la justificació