Canvi de nom o baixa d’una parada al mercat setmanal de venda no sedentària dels dijous o dissabtes

Canvi de nom o baixa d’una parada al mercat setmanal de venda no sedentària dels dijous o dissabtes

Sol·licitar un canvi de titularitat de l’autorització de la parada del mercat setmanal de venda no sedentària dels dijous o dissabtes, o tramitar la seva baixa.

La persona titular de la parada.

Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Servei de Desenvolupament Local i Comerç.

Immediat i com a màxim 3 mesos.

No procede

Els ordinaris del procediment administratiu.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal número 3.15:

- Baixa: no correspon

- Transmissió de l’autorització per mortis causa: Exempt

- Transmissió intervius de l’autorització entre pares i fills i conjugues: 64,75€

- Transmissió intervius de l’autorització entre familiars no inclosos en l’apartat anterior: 129,50€

- Transmissió intervius de l’autorització entre persones jurídiques o físiques: 377,60€

Declaració responsable transmissio entre familiars

Fitxa de tercers

Formulari canvi de nom o baixa

Ordenança reguladora

Substancial:
Identificación para personas físicas
En cas de canvi de nom:
- Sol·licitud
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant i de la persona a qui se li traspassa la parada
- Del representant, si s’escau: Document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / NIF/ CIF) del representant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació
- Llibre de família (si el traspàs de concessió es a un familiar directe)
- Declaració responsable (en cas de parentiu diferent de pares i fills)
- Fitxa de tercers amb les dades del nou titular
En el cas de sol·licitar la baixa:
- Sol·licitud
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- Del representant, si s’escau: Document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / NIF/ CIF) del representant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació