Sol·licitud al Servei de Primera Acollida a Catalunya

Sol·licitud al Servei de Primera Acollida a Catalunya

El Servei de Primera Acollida consisteix en un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones usuàries potencials. Inclou l'acompanyament, la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

Persona immigrada o retornada a Catalunya, major d’edat (o major de 16 amb autorització dels pares), empadronada al municipi i que disposi de document d’identificació en vigor (passaport, NIE o DNI)

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Àrea d’atenció a les persones

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

No procede

Resolució de la Generalitat de Catalunya

- Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

- DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

No

Si es disposa de les acreditacions / certificacions dels cursos següents, cal aportar-los:

- Mòdul A. Competències lingüístiques bàsiques en llengües catalana i castellana (90 hores)

- Mòdul B. Competències laborals (15 hores)

- Mòdul C. Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores)

Sol·licitud servei acollida

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud Servei de Primera Acollida
- Document acreditatiu d’identitat (DNI / NIE / NIF/ CIF/passaport)
- Mòdul A. Competències lingüístiques bàsiques en llengües catalana i castellana (90 hores)
- Mòdul B. Coneixements laborals (15 hores)
- Mòdul C. Coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores)
- Volant d'empadronament