Informe d'integració social (INF03)


Sol·licitud d’informe d’integració social a Catalunya

Persona estrangera no comunitària, major d’edat (o major de 16 amb autorització dels pares) que disposi d’una autorització de residència pendent de renovar (entre els 60 dies abans de renovar i els 90 dies posteriors a la mateixa)

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Servei de Ciutadania

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

No procedeix

Resolució de la Generalitat de Catalunya

- REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

- DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar:
- Sol·licitud d’informes d’integració social (INF03)
- Documents acreditatius d’identitat (passaport / NIE / TIE / NIF)
- Certificat o volant d’empadronament
- Certificat de convivència
- Curriculum
- Títol acadèmic o d’estudis i certificats de cursos de formació
- Certificat de llengua catalana i / o castellana
- Carnet de biblioteca
- Altres targetes o carnet de soci/sòcia d’entitats
- Targeta Sanitària Individual (TSI)
- Documents acreditatius d’identitat (DNI)