Sol·licitud del servei d’atenció domiciliària (SAD) o del servei de teleassistència a la gent gran

Atenció Domiciliària social a persones dependents i socialment vulnerable, sense suport familiar i dificultats econòmiques.

Teleassistència social/Dependència.

La persona afectada o el seu representant o tutor/a legal

Tot l'any

- Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

- Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

  Plaça de la Vila, 6 08130

  Santa Perpètua de Mogoda.

  www.staperpetua.cat

Serveis Socials , Infància i Adolescència

2 mesos

Estimatori

Recurs de reposició,potestativament en el termini d’un mes des de la notificació. Recurs contenciòs-administratiu, quan esgoti la via administrativa, en els dos mesos següents a la notificació

Llei 12/2007, de 11 d’octubre de Serveis Socials

Decret 142/2010, de 11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Servei Socials

Cap

El Servei d’Ajuda Domiciliària per causes socio-econòmiques, va adreçat a persones socialment vulnerables i sense suport familiar

La Teleassistència Domiciliària / Dependència, va adreçat a persones amb diagnòstics mèdics, per causes socioeconòmiques i sense suport familiar, així com, per resolució favorable del reconeixement de grau per Dependència

Informe mèdic teleassistència

Sol·licitud SAD

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud Servei d’atenció domiciliària / Servei de teleassistència a la gent gran
- DNI Sol·licitant
- Informe mèdic que acrediti la situació que motiva la necessitat d’atenció domiciliària / teleassistència
- Declaració de la Renda 2020 (IRPF)
- Pensionistes: Certificats de les pensions contributives i no contributives del darrer any
- Acreditació de ser Beneficiaris de la Renda Garantida o Ingrés mínim vital
- Moviments bancaris darrers 6 mesos en cas de no percebre cap pensió