Subvenció instal·lació d’ascensors i obres complementàries a aquestes

Subvenció en règim de concurrència competitiva per la instal·lació d’ascensors i obres complementàries a aquestes en edificis plurifamiliars de Santa Perpètua de Mogoda.

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d’atorgament de subvencions per la realització d’obres d’instal·lació d’ascensors i obres complementàries a aquestes en edificis plurifamiliars de Santa Perpètua de Mogoda.

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre que ajudar a les comunitats de propietaris a fer front a les despeses que han de suportar inicialment per la tramitació dels expedients municipals i els seus tributs derivats per l’execució d’obres per a dur a terme la instal·lació d’aparells elevadors i les obres complementàries a aquestes.

Podran ser beneficiaries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, Comunitats de Propietaris que hagin sol·licitat la preceptiva llicència d’obres per a la instal·lació d’ascensors i les seves obres complementàries, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de Ia Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Del 23 de novembre fins al 30 de novembre, ambdós inclosos.

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Presencial amb cita prèvia a l’OAC, Pza de la Vila núm. 6

Habitatge

Tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Desestimatori

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació d’ascensors i obres complementàries a aquestes en edificis plurifamiliars de Santa Perpètua de Mogoda, exercici 2020.

Declaració responsable

Fitxa de tercers

Sol·licitud

Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- Fitxa de tercers