Subvenció servei àpat a domicili Gent gran

Subvenció servei àpat a domicili Gent gran

L’objecte de la convocatòria és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals per la utilització del Servei a domicili d’àpats a persones més grans de 65 anys o amb dependència, en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social.

La persona afectada o el seu representant  o tutor/a legal

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 13 de novembre al 24 de novembre, ambdós inclosos.

  • Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Unitat de Serveis Socials

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu abans del 30 de desembre de 2023, sempre que les circumstàncies actuals ho permetin.


Cas de no ser possible, les sol·licituds presentades dins del termini establert i que siguin objecte de concessió, tindran efectes des del dia que es determini en l’acord de concessió

Desestimatori

Contra la resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-        Les bases reguladores específiques aprovades per Junta de Govern Local en 22 de desembre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de desembre de 2020.

-        La modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda període 2021-2025, aprovada en data 28 de desembre de 2021 i publicat al BOPB en data 4 de gener de 2022.

-        L'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, aprovada inicialment per acord del Ple de data 23 de febrer i publicada al BOPB al dia 9 de maig de 2017.

-        La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-        Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-        Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

-        Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-        El Reglament per a la prestació d'ajuts econòmics de caràcter social de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda publicat al BOPB el 9 de desembre de 2015.

Cap

El repartiment d’àpats a domicili va adreçat a persones més grans de 65 anys o amb dependència, en situació de vulnerabilitat econòmica, empre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de LGS, i s’aplicarà el barem d’ajuts socials que incorpora el Reglament Municipal de subvencions. Les subvencions seran del 50%, el 75% o bé el 100%

Convocatòria

Declaració responsable

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar:
- Sol·licitud d’Àpats a Domicili
- DNI Sol·licitant
- DNI del tutor legal
- Informe mèdic que acrediti la situació que motiva la necessitat de garantir l’àpat
- Declaració jurada conforme el domicili presenta condicions deficients per l’elaboració d’àpats, i autorització per la realització d’una visita al domicili.
- Declaració de la Renda 2020 (IRPF) de tots els membres majors de 18 anys de la unitat familiar
- Pensionistes: Certificats de les pensions contributives i no contributives
- Acreditació de ser Beneficiaris de la Renda Garantida o Ingrés mínim vital
- Moviments bancaris darrers 6 mesos en cas de no percebre cap pensió