Subvencions ajuts individuals menjador Gent gran

Subvencions ajuts individuals menjador casal gent gran

L’interessat o tutor legal

Del 1 de desembre fins al’ 15 de desembre, tots dos inclosos

  • Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)
  • Presencial , Registre de la Granja Soldevila s/n, de 9.00h a 14.00h.

 

Àrea de ciutadania i atenció a les persones

 

21 de desembre de 2020

Desestimatori

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.”

  • Llei 12/2007, de 11 d’octubre de Serveis Socials
  • Decret 142/2010, de 11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Servei Socials.
  • Reglament Municipal de Subvencions, aprovat per al Ple el 27 de novembre de 2008.
  • Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua, publicat al BOP el 9 de desembre de 2015.
  • Bases reguladors per a la Concessió de subvencions en Règim de concurrència competitiva per als ajuts individuals del menjador del Casal Cívic de la Gent Gran.
  • Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament publicada al BOP de 9/05/2017.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cap

El servei de menjador del casal cívic de la gent gran va adreçat a persones majors de 65 anys, que presentin situacions de vulnerabilitat socioeconòmica. S’aplicarà el compte el barem derivat del reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. els ajuts seran del 50% el 75% o bé del 100%.

Aquesta convocatòria romandrà oberta durant tot l’any, fins exhaurir el pressupost vigent del 2021.

Declaració responsable

Sol·licitud

Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud d’Àpats a Domicili 2021
- DNI Sol·licitant
- DNI del tutor legal
- Informe mèdic que acrediti la situació que motiva la necessitat de garantir l’àpat
- Declaració jurada conforme el domicili presenta condicions deficients per l’elaboració d’àpats, i autorització per la realització d’una visita al domicili.
- Declaració de la Renda 2019 (IRPF) de tots els membres majors de 18 anys de la unitat familiar
- Pensionistes: Certificats de les pensions contributives i no contributives
- Acreditació de ser Beneficiaris de la Renda Garantida o Ingrés mínim vital
- Moviments bancaris darrers 6 mesos en cas de no percebre cap pensió