Subvencions habitatge per vulnerabilitat econòmica

Subvencions habitatge per vulnerabilitat econòmica

Subvencions per a actuacions relacionades amb la millora de la instal·lació d’aigua freda u aigua calenta, instal·lació elèctrica de l’habitatge, amb el sistema d’evacuació d’aigües, millora del bany de la cuina, substitució o reparació d’electrodomèstics bàsics, substitució de tancaments practicables, despeses d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, substitució de paviment, millora d’enguixat i pintat de parets interiors, obres de millora d’aïllament tèrmic de façanes

Persones en situació de vulnerabilitat econòmica prèvia a la declaració de l’estat d’alarma o sobrevinguda com a conseqüència d’aquests, d’acord amb el barem que consta a les bases

Del 28 de setembre 2020 al 16 d’octubre de 2020

Telemàtic, a través de la seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

3 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol.licituds

Desestimatori

Bases reguladores i convocatòria pera  la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a intervencions urgents de millora de l’habitabilitat en llars d’unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica, agreujades per la situació generada pel covid-19

Fitxa de tercers

Full informatiu subvenció millores habitabilitat

Sol·licitud

Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- Factures justificatives
- Pressupost detallat de les actuacions
- Fotografies estat anterior i posterior (actuacions no realitzades)
- Fitxa de tercers
- Acreditació que actuen en condició de propietaris
- Còpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
- Nòmines corresponents al 2020 o justificants d’ingressos percebuts
- Declaració responsable dels requisits que han de complir
- Relació de factures presentades
- Declaració de les subvencions o ajudes rebudes per la mateixa finalitat
- Còpia de la llicència d’obres atorgada, o assabentat
- Còpia de l’avís d’impagament o avís de tall de subministraments a nom del sol·licitant