Presentació de documentació acreditativa dels mèrits en un procés de selecció

Presentació dels mèrits al·legats (en la Declaració Responsable) per valoració en la fase de Concurs

Persones que han superat la fase Oposició d’un procés selectiu i que consten en l’Anunci de la fase Oposició

5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’Anunci de resultats de la fase Oposició a E-Tauler

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei de Recursos Humans

Coincident amb la publicació de l’Anunci final de resultats del procés selectiu a l’E-Tauler

No procedeix


Recurs d’alçada

Bases reguladores del procés selectiu concret, Bases Generals dels processos selectius de SPM i resta de normativa aplicable

No hi ha taxa

No es valorarà cap document que no consti en la Declaració Responsable de mèrits

Sol·licitud presentació de mèrits

Documentació a aportar:
- Sol·licitud de Presentació dels mèrits al·legats
- Nomenaments, certificats
- Contractes de treball
- Declaració censal 036 o certificació empresa (en cas d’autònom/a)
- Informe de vida laboral
- Títols acadèmics, diplomes o documents acreditatius d’abonament de la taxa per l’expedició
- Certificats, acreditació de cursos realitzats
- Altres acreditacions per la valoració de mèrits