Subvenció municipal al menjador escolar d’infantil, primària i secundària 2024-2025 (només excepcions fora de termini)


L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar els ajuts de menjador per a infants i adolescents matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments d'educació infantil de segon cicle (I3-I5), d'educació primària, educació secundària i educació especial en centres educatius del municipi de Santa Perpètua de Mogoda, sostinguts amb fons públics de Catalunya, en règim de concurrència competitiva.

Pare/Mare/Tutor/a legal de l’alumne

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 13  al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos. S’ha d’emplenar una sol·licitud per infant.

Fora d'aquest període, no s’atendran sol·licituds a excepció de:

  • Casos d’infants nouvinguts/des al municipi a partir de l’endemà del darrer dia de presentació de les sol·licituds acreditat per certificat de padró
  • Casos on la situació socioeconòmica ha sofert una vulnerabilitat sobrevinguda i empitjorament de la situació acreditada que justifiqui la tramitació de la sol·licitud fora de termini

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (http://seu.staperpetua.cat/) i de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb cita prèvia, la pot sol·licitar a:

Cita Previa (staperpetua.cat)

 

Àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu abans de l’inici de curs  2024-2025, sempre que les circumstàncies actuals ho permetin.

Desestimatorio

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-La pròpia CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS 2024-2025.

- Les bases reguladores específiques aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2020  i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de desembre de 2020.

- La modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda període 2021 – 2025, aprovada en data 28 de desembre de 2021 i publicat al BOP en data 4 de gener de 2022.

-  L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,

Cap/No consta

S’ha d’emplenar una sol·licitud per infant.

S’ha d’emplenar també la sol·licitud d’ajuts de menjador primària del Consell Comarcal, ja que té caràcter complementari a aquesta (només 1 per família). El link és el següent:

https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269003905104010405033&lang=CA

Es considerarà, a tots els efectes, com a membres computables de la unitat familiar només els qui composen la família nuclear: pare, mare o els tutors de l’infant, els germans/es solters de fins a 25 anys que convisquin al mateix domicili i els majors de 25 anys amb discapacitat física, psíquica o sensorial que convisquin en el domicili familiar en la data de la inscripció.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, i sempre i quan la custòdia no és compartida, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això tindrà Ia consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, Ia renda de Ia qual s'inclourà dins del còmput de Ia renda familiar.

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: l’alumne sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

En el cas que posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altre progenitor també el vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració seguint el criteri inicial, d’acord amb el que s’estableix en el paràgraf anterior. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor.

La renda familiar, segons dades de I'IRSC anual vigent, no pot superar els Ilindars màxims de renda familiar que s'estableixen a continuació:

Unitat familiar dos membres 

2 IRSC

18.139,66 € 

Unitat familiar tres membres 

2.25 IRSC

20.407,12 € 

Unitat familiar quatre membres 

2.5 IRSC

22.674,58 € 

Unitat familiar cinc membres 

2.75 IRSC

24.942,03 € 

Unitat familiar sis membres 

3 IRSC

27.209,49 € 

Unitat familiar set membres 

3.25 IRSC

29.476,95€ 

Unitat familiar vuit membres 

3.5 IRSC

31.744,41€ 

Unitat familiar nou o més 

3.75 IRSC

34.011,86€

*En cas que l'infant tingui una diversitat funcional reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya s'aplicarà un 70% de subvenció directament

Annex. Per a famílies amb mes de 4 infants.

Bases Reguladores

Declaració jurada situació sobrevinguda

Declaració responsable, només per unitats familiars amb passaport en data 31/12/2022

Sol·licitud subvenció menjador (1 SOL·LICITUD PER INFANT)

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud Subvenció Ajuntament Menjador (1 SOL·LICITUD PER INFANT)
- DNI/NIF/NIE/Passaport del sol·licitant
- DNI/NIF/NIE/Passaport de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar de Ia unitat familiar
- Llibre de família o partida de naixament
- Sentència de divorci (si fos el cas)
- Pensió d’aliments (si és el cas, resolució atorgament i quantitat)
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
- Targeta acreditativa o resolució de discapacitat del 33 % o més, de l’infant o germans/es majors de 25 anys.
- IDALU
- Pensions públiques exemptes
- En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d’ingressos.
- En cas de ser unitat familiar nouvinguda al municipi: certificat d’escolarització a centre escolar
- En cas de tenir una situació sobrevinguda: declaració jurada manifestant la situació