Subvenció municipal al menjador escolar d’infantil i primària

L'objecte de les subvencions és finançar els ajuts de menjador per a infants i adolescents matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, d'educació primària i educació especial en centres educatius del municipi de Santa Perpètua de Mogoda, sostinguts amb fons públics de Catalunya, en règim de concurrència competitiva

Pare/Mare/Tutor/a legal de l’alumne

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 30 de maig al 12  de juny de 2022, ambdós inclosos

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat) i de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb cita prèvia.

Àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu abans de l’inici de curs  2022-2023, sempre que les circumstàncies actuals ho permetin.

Cas de no ser possible, les sol·licituds presentades dins del termini establert i que siguin objecte de concessió, tindran efectes des del dia que es determini en l’acord de concessió

Desestimatori

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

- La pròpia CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER L’ATORGAMENT D’AJUTS DE MENJADOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS 2022-2023.

- Les bases reguladores específiques aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2020  i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de desembre de 2020.

- La modificació de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda període 2021 – 2025, aprovada en data 28 de desembre de 2021 i publicat al BOP en data 4 de gener de 2022.

-  L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,

Cap/No consta

S’ha d’emplenar una sol·licitud per infant.

S’ha d’emplenar també la sol·licitud d’ajuts de menjador primària del Consell Comarcal, ja que té caràcter complementari a aquesta. El link és el següent: https://seu.staperpetua.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269003905104010405033&lang=CA

Es considerarà, a tots els efectes, com a membres computables de Ia unitat familiar només els qui composen Ia família nuclear: pare, mare o els tutors de l'infant, i els germans/es que convisquin al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajut. No obstant això tindrà Ia consideració de membre computable, si escau el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, Ia renda de Ia qual s'inclourà dins del còmput de Ia renda familiar.

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de Ia unitat familiar, el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests.

La renda familiar, segons dades de I'IRSC anual vigent, no pot superar els Ilindars màxims de renda familiar que s'estableixen a continuació:

 
Unitat familiar dos membres 1,5 IRSC  11.951,60 €
Unitat familiar tres membres 1,75 IRSC 13.943,52 €
Unitat familiar quatre membres 2 IRSC 15.935,46 €
Unitat familiar cinc membres 2,25 IRSC 17.927,39 €
Unitat familiar sis membres 2,5 IRSC 19.919,32€
Unitat familiar set membres 2,75 IRSC 21.911,26 €
Unitat familiar vuit membres 3 IRSC 23.903,19 €
Unitat familiar nou o més 3,25 IRSC 25.895,12 €
 

Convocatòria

Sol·licitud

Alt:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- DNI sol·licitant
- DNI resta de membres de la unitat familiar
- Llibre de família
- Sentència de divorci (si fos el cas)
- Altres documents
- Resolució acolliment menor