Sol·licitud de reducció de quota del Sociocultural SPM

Sol·licitar una reducció en la quota mensual de l’escola municipal de les arts i/o de la xarxa de centres cívics

L'interessat/da o el seu tutor/a en cas de ser un/a menor.

A partir del 13 de juny de 2022 i obert tot l’any

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Plaça de la Vila, 6 08130

Santa Perpètua de Mogoda.

seu.staperpetua.cat

SPM Sociocultural

Màxim 3 mesos des de la sol·licitud.

Desestimatori

De reposició.

Preus públics de les activitats de l'Escola Municipal de les Arts i la Xarxa de Centres Cívics per al període 2022-2023

https://bop.diba.cat/anuncio/3225932/aprovacio-del-preu-public-per-les-activitats-de-l-escola-municipal-de-les-arts-i-de-la-xarxa-de-centres-civics-curs-2022-23-ajuntament-de-santa-perpetua-de-mogoda

Sol·licitud gratuita.

Sol·licitar una reducció en el preu públic de l’SPM Sociocultural significa optar a aconseguir una reducció segons les bases que es descriuen en la convocatòria sempre que es compleixin els requisits descrits en la mateixa convocatòria

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Instància específica de la reducció amb les autoritzacions per consultar les dades
- còpia DNI, NIE o permís de residència de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys
- Llibre de família o document que acrediti la filiació
- En cas d’infants acollits, Resolució de la Direcció general d’Atenció a la Infància
- Declaració Renda de tots els membres de la unitat familiar