Participació en procés de selecció

Sol·licitud de participació en un procés de selecció i presentació documental dels requisits

Persones majors de 16 anys que compleixen els requisits de participació

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial o Diari Oficial; 10 dies naturals/hàbils en procediments d’urgència

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei de Recursos Humans

Termini d’un mes per declarar la relació provisional de persones admeses i excloses; termini de 30 dies per resoldre les al·legacions

Desestimatori

Contra la resolució de les al·legacions el silenci és desestimatori

Es poden presentar al·legacions a la resolució que declara la relació provisional de persones admeses i excloses

Bases reguladores del procés selectiu concret, Bases Generals dels processos selectius de SPM i resta de normativa aplicable

No hi ha taxa

 

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar, en tots els casos:
- Instància específica processos selectius
- Document acreditatiu d'identitat
- Titulació acadèmica exigida
- Certificat nivell de català
- Currículum Vitae actualitzat
- Informe de vida laboral
- Declaració responsable d'Absència de delictes sexuals
- Altres documents
- Altres documents
Segons la convocatòria, també caldrà:
- Permís de conduir
- Declaració jurada d’incompatibilitats, armes i permisos (Policia local)
- Certificat exempció delictes sexuals o Declaració jurada d’exempció delictes sexuals