Participació en procés de selecció

Participació en procés de selecció

Sol·licitud de participació en un procés de selecció i presentació documental dels requisits

Persones majors de 16 anys que compleixen els requisits de participació

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial o Diari Oficial; o en el seu cas allò que estableixin les bases específiques del procés

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei de Recursos Humans

Termini d’un mes per declarar la relació provisional de persones admeses i excloses; termini de 30 dies per resoldre les al·legacions
DesestimatoriContra la resolució de les al·legacions el silenci és desestimatori
Es poden presentar al·legacions a la resolució que declara la relació provisional de persones admeses i excloses
Bases reguladores del procés selectiu concret, Bases Generals dels processos selectius de SPM i resta de normativa aplicable
D’acord amb allò previst a l’Ordenança Fiscal núm. 3.1. article 6è, epígraf 4 i article 7è, punt 6, si les bases específiques del procés contemplen el pagament de la taxa.

Per afegir, dintre del termini de presentació de sol·licituds establert en les bases reguladores del procés, nova documentació a una sol·licitud de participació ja presentada, s’ha de presentar mitjançant el tràmit Instància genèrica indicant el nom del procés al qual fa referència i el número de registre de la instància al qual vol que s’adjunti la documentació

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar, en tots els casos:
- Instància específica processos selectius
- Document acreditatiu d'identitat
- Titulació acadèmica exigida
- Certificat nivell de català
- Currículum Vitae actualitzat
- Informe de vida laboral
- Altres documents
- Altres documents
Segons la convocatòria, també caldrà:
- Document acreditatiu del pagament de la taxa o document que acrediti l'exempció d'acord amb les bases reguladores del procés, si les bases especifiques contemplen el pagament de la taxa
- Permís de conduir
- Declaració jurada d’incompatibilitats, armes i permisos (Policia local)
- Certificat exempció delictes sexuals o Declaració jurada d’exempció delictes sexuals