Ajuts econòmics d'urgència social

Ajuts econòmics d'urgència social

Prestacions econòmiques destinades a cobrir despeses essencials i pal·liar necessitats bàsiques a la població del municipi de Santa Perpètua de Mogoda.

Els tipus d’ajuts són per a subministraments bàsics, prevenció i manteniment de la salut, transport públic i necessitats bàsiques de subsistència.

Podrà ser beneficiària de les prestacions qualsevol unitat de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i per a la qual les prestacions establertes siguin necessàries per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació. Els sol·licitants han de ser persones empadronades al municipi (mínim 1 any) i majors de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat tràmit legal d'emancipació.

Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Període de presentació: tot l’any

Presencial a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) amb cita prèvia

Unitat de Serveis Socials. Servei Socioeducatiu.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data del registre de la sol·licitud.

Desestimatori

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda , de 9 de desembre de 2015.

Cap.

Els ajuts de subministraments bàsics (llum i gas) cobreixen consums dels darrers tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud com a màxim. Pels ajuts de salut cal presentar el pla de tractament d’un metge de l’ICS.

La valoració dels ajuts es realitza segons el barem de prestacions socials i comporta el compromís d’un pla de millora pactat entre els serveis socials i la persona usuària.

Fitxa de tercers

Reglament BOPB

Sol·licitud ajuts socials

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- DNI/NIE/Passaport
- Llibre familia/Partida de naixement
- Factures a subvencionar segons Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència social
- Sentencia divorci o convenir regulador
- Fitxa de tercers