Ajuts econòmics d'urgència social

Prestacions econòmiques destinades a cobrir despeses essencials i pal·liar necessitats bàsiques a la població del municipi de Santa Perpètua de Mogoda.

Els tipus d’ajuts són per a subministraments bàsics, prevenció i manteniment de la salut, transport públic i necessitats bàsiques de subsistència.

Podrà ser beneficiària dels ajuts qualsevol unitat de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i per a la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació. Els sol·licitants han de ser persones empadronades al municipi (mínim 1 any) i majors 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat tràmit legal d'emancipació.

Des de l’aprovació de la convocatòria fins el dia 1 de desembre de 2021.

Preferentment telemàtic a seu.staperpetua.cat

Presencial amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data del registre de la sol.licitud.

Desestimatori

SEGONS ARTICLE 37 DEL REGLAMENT PER A LA PRESTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARACTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE STA PERPETUA, DE 9 DE DESEMBRE DE 2015.

· REGLAMENT PER A LA PRESTACIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARACTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE STA PERPETUA, DE 9 DE DESEMBRE DE 2015

• Convocatòria

• Extracte de Convocatòria (BOP Barcelona de 11.02.2021)

• Bases reguladores (BOP Barcelona de 9.12.2015)

 

 

Fitxa de tercers

PROPOSTA CONVOCATORIA AJUTS URGENCIA SOCIAL 2021

Reglament BOPB

Sol·licitud ajuts socials

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud
- DNI/NIE/Passaport
- Llibre familia/Partida de naixement
- Factures a subvencionar SEGONS SOL.LICITUD D’AJUTS SOCIALS
- Sentencia divorci o convenir regulador
- Fitxa de tercers