Subvenció escolarització Escoles Bressol Municipals

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al servei d’escolarització de les escoles bressol municipals

Sol.licitar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al servei d'escolarització de les escoles bressol municipals curs 2021-2022

Les famílies amb infants de 16 setmanes a 3 anys que participin en el procés de preinscripció dintre del termini establert o bé, facin la sol·licitud fora de termini per causes de força major

10 al 21 de maig

Actualment ha de ser Telemàtic, a través de la Seu electrònica municipal (www.seu.staperpetua.cat)

Telemàtic i presencial 18, 19 i 20 de maig, demanant cita prèvia del 3 al 7 de maig de 2021 al telèfon 935600103)

Unitat d'educació

El que s'estableixi a la convocatòria de la subvenció

Desestimatori

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.


Bases reguladores específiques aprovades per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 30 de desembre de 2020. I d’acord amb allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cap

Convocatòria ajuts escolarització

Sol.licitud escolaritzacio escola bressol

Documentació a aportar:
- Sol·licitud Subvenció en concepte d’escolarització del servei de les Escoles Bressol Municipals
- Document acreditatiu d’identitat (DNI/NIF/NIE) del sol·licitant
- Declaració de la Renda 2020 (IRPF) de tots els membres majors de 18 anys de la unitat familiar
- En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
- Títol o certificat de discapacitat reconeguda igual o superior 33% (si s’escau)
- Títol de família nombrosa (si s’escau)
- Títol de família monoparental (si s’escau)
- Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia