Sol·licitud de subvenció Cavalcada Reis

Sol·licitud de subvenció Cavalcada Reis
Convocatòria de subvencions per a la cavalcada de Reis 2025
Representants de les entitats
Del 27 al 31 de maig
A través de la Seu electrònica municipal

Servei de Cultura.

Màxim 3 mesos

Desestimatorio
Recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent a la recepció d'aquesta notificació o la publicació de la resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent de la recepció d'aquesta notificació o publicació de la resolució, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, per exercici 2023-2024
  • Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
  • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua.
  • Convocatòria de subvencions per a la cavalcada de reis 2025, en règim de concurrència competitiva, de l’Ajuntament de Santa Perpètua, per l’exercici 2024-2025

Gratuït.

Convocatòria

Declaració responsable- acceptació normativa cavalcada de reis

Sol·licitud

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar :
- Sol·licitud de subvenció per a la Cavalcada de Reis
- Fitxa tercers
- Rebut de l'assegurança de responsabilitat civil
- Certificat de titularitat de compte bancari
- Declaració responsable: acceptació de la normativa de la cavalcada de reis