Sol·licitud de subvenció per a la cavalcada de reis 2023

La subvenció es condiciona a complementar i dinamitzar la Cavalcada del Reis per part de les entitats beneficiàries participant amb la construcció d’una carrossa i la seva comparsa corresponent

Les entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i amb les dades actualitzades.

Del 13 de juny a 22 de juny de 2022

Aquesta convocatòria és exclusivament en línia. Els seus beneficiaris estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració segons la llei 39/2015 de procediment administratiu.

Servei de Cultura

Màxim 3 mesos

Desestimatori
• Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació.

• Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació

• Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, per exercici 2022.

• Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.

• Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua.

• Convocatòria de subvencions per a la cavalcada de reis 2023, en règim de concurrència competitiva, de l’Ajuntament de Santa Perpètua, per l’exercici 2022-2023

Gratuït.

Declaració responsable

Declaració responsable- acceptació normativa cavalcada de reis

Fitxa tercers

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar :
- Sol·licitud de subvenció per a la Cavalcada de Reis 2022 degudament emplenada
- Declaració responsable
- Fitxa tercers
- Rebut de l'assegurança de responsabilitat civil
- Declaració responsable: acceptació de la normativa de la cavalcada de reis
Documentació del vehicle particular, si s’escau:
- Permís de conduir
- Carnet d’identitat del conductor
- Assegurança del vehicle
- Permís de circulació del vehicle