Sol·licitud de subvenció per a la cavalcada de reis 2024


La subvenció es condiciona a complementar i dinamitzar la Cavalcada del Reis per part de les entitats beneficiàries participant amb la construcció d’una carrossa i la comparsa d’animació corresponent.

Les entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions i amb les dades actualitzades.
Del 26 de maig al 9 de juny de 2023
Aquesta convocatòria és exclusivament en línia. Els seus beneficiaris estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració segons la llei 39/2015 de procediment administratiu.

Servei de Cultura.

Màxim 3 mesos

Desestimatori
• Recurs potestatiu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes des de la notificació.

• Recurs contenciós-administratiu en el termini dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació
  • Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, per exercici 2023-2024
  • Llei estatal 38/2003, General de Subvencions.
  • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua.
  • Convocatòria de subvencions per a la cavalcada de reis 2024, en règim de concurrència competitiva, de l’Ajuntament de Santa Perpètua, per l’exercici 2023-2024

Gratuït.

Convocatòria

Declaració responsable- acceptació normativa cavalcada de reis

Fitxa tercers

Sol·licitud

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar :
- Sol·licitud de subvenció per a la Cavalcada de Reis
- Fitxa tercers
- Rebut de l'assegurança de responsabilitat civil
- Certificat de titularitat de compte bancari
- Declaració responsable: acceptació de la normativa de la cavalcada de reis