Llicència ambiental (Annex II) - FUE

Llicència ambiental (Annex II) - FUE

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

· En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

  1. que estigui situada fora de polígons industrials,
  2. que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial,
  3. que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)

· Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental. També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment. Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:

a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.

b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.

Si l'activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, d'acord ambla LPCAA, l'interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas quela Ponència Ambiental de la Generalita tdetermini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.

Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Tot l'any.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

Sis mesos.

No procede

Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
  • Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública (BOP 19/10/2012 i 09/05/2014).

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartats 4, 5 i 8.

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància llicencia ambiental

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de llicència ambiental, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent: • Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca. • Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals. • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl. • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat. • En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.
- Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
- Estudi d’impacte ambiental, si és necessari.
- Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
- Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
- Documentació preceptiva en matèria d’incendis
- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, si és el cas.
- Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper
- Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.