Subvencions per al pagament del lloguer (de 36 a 64 anys) - Presentació electrónica a https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

Subvencions per al pagament del lloguer Presentació electrónica a https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

Atorgament de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de població en risc d'exclusió residencial.

Persones físiques majors de 36 a 64 anys titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores

De l’11 d’abril al 12 de maig de 2023

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant.

S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

Presencialment a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, mitjançant cita prèvia:

b) A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.

c) A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

d) A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web habitatge.gencat.cat https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/  i a l'Oficina Virtual de Tràmits http://tramits.gencat.cat

 

Servei d'Habitatge.

Sis mesos.

No procedeix

Recurs potestatiu de reposició en el termini d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant la persona titular de la Direcció de l’Agència, o recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que sigui competent, en el termini de 2 mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023 (ref. BDNS 682709).

RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.

Requisits:

- Tenir la residència legal a Catalunya.

- Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,831267 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatge ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

- Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim tres rebuts pagats.

- Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

- No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 106/2018, de 9 de març, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

- Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

 No poden percebre les subvencions:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió o qualsevol altre membre de la unitat de convivència sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.

- Les unitats de convivència en què l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros.

S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

- Les unitats de convivència els ingressos de les quals, abans de l'aplicació del coeficient multiplicador que estableix la base 5.4, siguin superiors a 2,831267 vegades l'IRSC.

- Els arrendataris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques.

 

Import de la subvenció:

L'import de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Del 30% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos. Del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou en aquest import el de la renda, els endarreriments de la renda, i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d'escombraries.

 

Bases reguladores

Bases reguladores (RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge

Convocatòria

Convocatòria (RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge

Sol·licitud de subvenció

Sol·licitud de transferència bancària

En tots els casos:
- Sol·licitud de subvenció pagament
- Document acreditatiu d’identitat del sol·licitant i membres de la unitat de convivència
- En el cas de ciutadans de la Unió europea, Certificat registre de ciutadans de la Unió europea
- Justificant d’ingressos de cadascun dels membres de la unitat de convivència
- Declaració Renda (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar
- Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
- Còpia dels tots els rebuts del lloguer pagats de l’any 2022. ha de constar el nom de l’arrendador, de l’arrendatari, el concepte i l’import
- Certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració tributària
- Certificat de pensions o ajuts exempts de tributació
- Còpia del llibre de família
- Títol de família nombrosa
- Títol de família monoparental
- Full de transferència bancària normalitzat o equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció
- Certificat o acreditació de grau de discapacitat
- Certificat o acreditació de dependència
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, de no tenir deutes pendents
- Informe de vida laboral
- Certificat o acreditació de les prestacions socials públiques que es percebin
- Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l’interior corresponent o la sentència judicial ferma
- Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere
- Certificat o volant d'empadronament