Inscripció a la borsa de mediació per al lloguer social

Inscripció a la borsa de mediació per al lloguer social

 

Les persones propietàries d'habitatges i les persones que vulguin llogar un habitatge de Santa Perpètua de Mogoda Requisits:

  • Com a arrendatari: Tenir plena capacitat per contractar. Declarar que cap dels membres de la unitat familiar té drets de gaudi o habitatge en propietat. Justificar uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 5,14 vegades l'IRSC. Demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis). Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'HPO. El 30% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir
  • Com a propietari: Disposar d'un habitatge amb les condicions mínimes d'habitabilitat, acreditar la cèdula d'habitabilitat en vigor i aportar el certificat d'eficiència energètica. Acreditar la titularitat de la propietat mitjançant l'escriptura de propietat.
Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Habitatge.
La inscripció es realitza de forma immediata, verificada la documentació requerida.
Desestimatorio
No procedeix.
Aquest tràmit no està subjecte a cap taxa ni impost municipal.
Instància genèrica

Substancial:
Identificación para personas físicas
En tots els casos:
- Instància genèrica
En tots els casos
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
En cas de propietari de l'habitatge:
- DNI/NIF o NIE del tots els propietaris de l'habitatge.
- Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge.
- Nota simple emesa pel Registre de la Propietat acreditativa de la titularitat de l'habitatge
- En cas de separació o divorci, sentència judicial ferma i conveni regulador que s’hagi aprovat.
- Últim rebut de l'IBI
- Rebuts pagats de la comunitat de propietaris, o certificació d'estar al corrent de pagament.
- Rebut pagats de subministraments
- Contracte de manteniment de la caldera
- Certificat energètic de l'habitatge
En cas d'arrendataris:
- DNI/NIF o NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d’edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF o NIE, haurà d’aportar el document
- Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent: - Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques
- Informe de vida laboral actualitzat, en els casos que no s’acreditin ingressos per mitjà de la declaració de l’ IRPF.
- Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
- Justificant d’inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
- Acreditació de la situació familiar, si s'escau: - Llibre de família, certificació literal de matrimoni o acreditació de parella de fet. - En cas de separació o divorci, sentència judicial ferma de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprovat. - Si s’està solter/a amb fills s’haurà d’acreditar la guarda i custòdia legal dels menors. - Certificat de defunció.