Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Tot l'any. La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.
A traves de tràmits a la seu electrònica de l’Ajuntament
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

No procede
No s’emet resolució, per tant, no correspon recurs.

 

D’acord amb allò previst a l’Ordenança Fiscal corresponent.

Requisits previs:

Informe urbanístic favorable, quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació
Pagament de la taxa:

Pel pagament dels tributs, si ho voleu fer amb targeta, un cop hagueu generat l’autoliquidació corresponent, us podeu d’adreçar a la Seu Electrònica, apartat “PASSAREL·LA DE PAGAMENTS”.

També podeu realitzar el pagament en l’oficina de la vostre entitat bancària o des de la banca electrònica, introduint el codi de barres.

Instruccions per autoliquidar-se

Instància Comunicacio ambiental

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia ambiental, segons model específic.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- Autoliquidació de tributs. (Veieu document INSTRUCCIONS PER AUTOLIQUIDAR-SE ACTIVITATS)
- Comprovant de pagament de tributs (Veieu l’apartat “Informació addicional”)
- Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
- Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
- Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
- Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat final d’instal·lacions signat per un tècnic competent quan l’activitat no està inclosa dins dels annexes de la llei 3/2010.
- Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.
- Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes.
- Informe favorable del Pla de dejeccions ramaderes emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
- Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació d’obres.
- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).
- Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.