Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) - FUE

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Tot l'any. La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.
A traves de tràmits a la seu electrònica de l’Ajuntament
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

No procedeix
No s’emet resolució, per tant, no correspon recurs.
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública (BOP 19/10/2012 i 09/05/2014).
D’acord amb allò previst a l’Ordenança Fiscal corresponent.

Requisits previs:

Informe urbanístic favorable, quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació
Pagament de la taxa:

Pel pagament dels tributs, si ho voleu fer amb targeta, un cop hagueu generat l’autoliquidació corresponent, us podeu d’adreçar a la Seu Electrònica, apartat “PASSAREL·LA DE PAGAMENTS”.

També podeu realitzar el pagament en l’oficina de la vostre entitat bancària o des de la banca electrònica, introduint el codi de barres.

Instruccions per autoliquidar-se

Instància Comunicacio ambiental

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia ambiental, segons model específic.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- Autoliquidació de tributs. (Veieu document INSTRUCCIONS PER AUTOLIQUIDAR-SE ACTIVITATS)
- Comprovant de pagament de tributs (Veieu l’apartat “Informació addicional”)
- Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
- Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
- Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
- Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat final d’instal·lacions signat per un tècnic competent quan l’activitat no està inclosa dins dels annexes de la llei 3/2010.
- Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.
- Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes.
- Informe favorable del Pla de dejeccions ramaderes emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
- Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació d’obres.
- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).
- Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.