Llicència d´ocupació de l´espai públic amb camió cistella

Llicència d´ocupació de l´espai públic amb camió cistella (10 m2)
Es troba subjecte a llicència d'ocupació de l'espai públic la instal·lació de amb camió cistella (10 m2)

Qualsevol persona.

Tot l'any
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei de Via Pública i Autoprotecció.
Un mes.
No procedeix
Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels
D'acord amb allò previst a les Ordenances Fiscals núms. 9 i 14.
Un cop instal·lada la grua per l’empresa instal·ladora i fetes les proves reglamentàries i previ a la posta en servei, el titular aportarà fotocopia compulsada de del model GR1 de sol·licitud de posta en funcionament.
Instància genèrica

Documentació a aportar:
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Plànol a escala 1:100 amb situació de la reserva d’espai a la Via Pública.
- Document justificatiu de que l’operari que manipuli el camió ploma té la formació adequada per aquest tipus de maquinària.
- Autoliquidació de tributs.