Al·legacions a expedients sancionadors en matèria de sorolls i vibracions

Expedients sancionadors en matèria de sorolls i vibracions

Tràmits per a formular al·legacions, recursos i prova per a expedients sancionadors d' ordenances municipals en matèria de sorolls i vibracions. Els interessats, un cop denunciats per infracció de l'ordenança de sorolls i vibracions, poden formular al·legacions, recursos o aportar documentació o mitjans de prova per incorporar-los a l'expedient.

Les persones denunciades o els seus representants.

En procediment ordinari: Si es notifica el ple de càrrec el termini és de 15 dies hàbils. En procediment abreujat: Si es notifica la proposta de resolució juntament amb el decret d'incoació, s'atorga un termini de 10 DIES HÀBILS
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà – OAC
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
Unitat de Sancions

6 mesos des de l'inici de l'expedient.

Desestimatori
Notificada la Resolució es dona un termini d'un mes per interposar recurs potestatiu de reposició.
  • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
Gratuït

Juntament amb la proposta de resolució senvia document de pagament, amb descompte de 50% (quan així ho estableixi l'ordenança corresponent.)

Si transcorregut el termini per pagar amb descompte no heu efectuat el pagament, haureu de liquidar el 100% de la sanció, que us serà notificada transcorregut el termini indicat

Instància genèrica

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a presentar
- Fotocòpia de la notificació de la denuncia
Documentació a aportar:
- Al·legació a la sanció fent constar el número d'expedient
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, documentació acreditativa de la representació.
- En cas d'actuar en nom i representació d'una societat o d'una altra persona, DNI/NIF o NIE del representant
- Còpia de la notificació de la denuncia