Comunicació prèvia municipal d´establiments no permanents desmuntables - FUE

Comunicació prèvia municipal d´establiments no permanents desmuntables - FUE

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense.

Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d'agost).

Qualsevol persona que vulgui obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives.

Requisits previs:

  • Haver obtingut l'autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas.
  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.
No procedeix.
Estimatori
No procedeix.
  • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 26.

Caldrà obtenir acta de control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una eca que acrediti la inspecció del muntatge i la comprovació del seu funcionament.

En el cas d'instal·lacions de fires d'atraccions, s'ha de presentar al personal tècnic o de l'eca que exerceixi el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges.

Tràmit relacionat: Procediment d'esmena de comunicació prèvia o declaració responsable.

Podeu obtenir més informació a: 


Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància Comunicacio establiments no permanents desmuntables

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia d’establiments no permanents desmuntables, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Informe de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
- Certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper