Comunicació prèvia municipal d´establiments públics i activitats recreatives ordinàries - FUE

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

També està subjecta a comunicació prèvia d'espectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Qualsevol persona que vulgui posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries.

Tot l'any. La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l'establiment o dur a terme l'activitat i prèviament al seu  l'inici.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

No procedeix.

Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.

La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats.

A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

No procede

No procedeix.

  • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartats 22 i 23.

Requisits previs:

  1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.
  2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
  3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres o bé, si és el cas, disposar de l'informe urbanístic segons procedeixi.
  4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
  5. Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
  6. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit. Tràmits relacionats: Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària. Procediment d'esmena de comunicació prèvia o declaració responsable.

Podeu obtenir més informació a:

Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància Comunicacio establiments fixos espectacles i act recreatives ordin

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs. (Carta de pagament)
- Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
- Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambiental que concorrin en activitats.
- Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
- Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiment
- Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental dela Generalitatque no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.
- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació dela Lleien la qual s’empara, si escau.
- Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d’incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d’aplicació.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper