Llicència d´espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari - FUE

És el règim d'intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l'exercici d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

 • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
 • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
 • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Qualsevol persona que vulgui dur a terme un espectacle públic o activitats recreativa en un establiment o espai obert al públic.

Tot l'any.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

Un mes.

No procede

Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 28.

Requisits:

 • Sol·licitar prèviament o simultàniament l'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgu
 • Presentar el pla d'autoprotecció a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat.
 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit. En el moment d'iniciar l'activitat s'ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l'antelació suficient perquè l'Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que per fer-ho disposa del termini d'un mes.

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància Llicència espectacles i activitats extraordinàries

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de llicència per espectacles públics o activitats recreatives extraordinàries, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Memòria de l’espectacle públic o activitat recreativa
- Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper