Llicència d´establiments oberts al públic de règim especial - FUE

Llicència municipal d´establiments oberts al públic de règim especial - FUE

És el règim d'intervenció municipal al qual se subjecta l'obertura d'un establiment públic de règim especial. Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants.

També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya.

En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.

Qualsevol persona que, complint amb les condicions i requisits especials, vulgui posar en funcionament un establiment de règim especial.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.
Sis mesos.
No procedeix
Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
  • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. -
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 30.

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància llicencia establiments regim especial

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
- Memòria de seguretat si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
- Pla d’autoprotecció, si cal, d’acord amb la normativa d’aplicació.
- Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
- Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
- Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
- Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.
- Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.
- Acreditació del compliment de les condicions i requisits específics per a l’establiment de règim especial, aquestes dades específiques per la tipologia d’establiment, es poden acreditar incorporar al projecte tècnic o poden ser elaborats i presentats de forma independent del projecte.
- Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
- Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
- Referència de la sol·licitud de llicència urbanística.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper