Llicència d´establiments d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries - FUE

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

 1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 2. Discoteques.
 3. Sales de ball.
 4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
 5. Sales de festes amb espectacle.
 6. Discoteques de joventut.
 7. Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
 • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
 • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics. També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Qualsevol persona que vulgui obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Tot l'any.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

Sis mesos.

No procede

Recurs de reposició, d'acord amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives (BOP 19/10/2012 i 24/03/2014).

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartats 20 i 21.

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Full de declaració d'elements tributaris

Instància llicencia espectacles fixos i recreatives ordinaries

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Sol·licitud de llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles i activitats recreatives ordinàries, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent: 1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca. 2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals. 3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl. 4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
- Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
- Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
- Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
- Memòria del dispositiu d’assistència sanitària d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora i l’Ordenança.
- Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l’Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
- Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
- Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada.
- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper