Declaració responsable en matèria de salut alimentària - FUE

Declaració responsable en matèria de salut alimentària - FUE

 

El titular de l'establiment o activitat on es comercialitzen o serveixen aliments.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei de Salut Pública.
No procedeix.
No procede
No procedeix.
Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 2, article 6è.
Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada
Instància Declaracio responsable salut alimentaria

QUADRE_Salut_Alimentaria

Substancial:
Identificación para personas físicas
Documentació a aportar:
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.