Declaració responsable d´obertura - FUE

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a "Declaració responsable" de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Qualsevol persona que vulgui exercir una activitat en un centre o establiment.

Tot l'any. La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat

Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.

No procedeix.

Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Estimatorio

No procedeix.

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 43.

Requisits previs:.

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
  • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.

Tràmits relacionats:

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

- Procediment d'esmena de comunicació prèvia o declaració responsable

- Declaració de gestió de residus comercials

Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Declaració de residus

Full de declaració d'elements tributaris

Instància Declaració responsable obertura

Model_certificat_tecnic_DR

Prescripcions tècniques declaracions responsables

Documentació a aportar:
- Declaració responsable d'obertura, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.