Informe urbanístic associat a la tramitació d´activitats - FUE

Informe urbanístic associat a la tramitació d´activitats - FUE

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació.
Un mes. En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.
No procedeix
No procedeix.
  • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Pla General Municipal d'Ordenació.
  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, article 6è, apartat 1.
La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar. Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada
Formulari d'autiliquidació d'activitats

Instància informe urbanistic associat a la tramitacio d'activitats

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
- Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
- Documentació que exigeix la legislació d’accidents greus, si s’escau.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper