Informe previ en matèria d´incendis - FUE

Informe previ en matèria d´incendis - FUE

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010. Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Tot l'any. Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.
Dos mesos.
No procedeix
No procedeix.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è.

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

  • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.
  • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Podeu obtenir més informació a: 


Canal Empresa

Cerca Guiada

Instància Informe previ incendis

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Portada de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis
- Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.
- Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper