Informe previ en matèria d´incendis - FUE

Informe previ en matèria d´incendis - FUE

Informe previ en matèria d’incendis - FUE
Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment
Tot l'any. Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

A partir del 1 de març de 2024 la tramitació de les sol·licituds en matèria de prevenció d’incendis està integrada a la Finestreta Única Empresarial (FUE), de manera que el titular pot tramitar directament a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) la sol·licitud de l’informe de prevenció, agilitzant d’aquesta forma la tramitació administrativa.

Aquesta nova via de sol·licitud és valida tant per activitats de l’annex 1 com per activitats esporàdiques o puntuals.

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/sollicitud-informe-prevencio-dincendis/

Àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local
No hi ha resolució per part de l’Ajuntament
No procedeix
No procedeix.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
No hi ha taxa associada a aquest tràmit

L'informe en matèria de prevenció d'incendis s'ha de sol·licitar telemàticament a la Generalitat amb anterioritat a la presentació de la comunicació o llicència d'obres i/o d'activitats considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable i a l'execució d'obres, i abans de tramitar la legalització, cal que alguna de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis faci l'acta de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat.

Les activitats de caràcter esporàdic o puntual, que d'acord amb l'article 23 de la Llei 3/2010 precisin d'intervenció prèvia de la Generalitat, l'Ordre INT/320/2014 estableix al seu article 3 la documentació tècnica a presentar formulari inclòs a l'Annex 4 de l'esmentada Ordre.

Trobareu la informació referida a l'Acte de comprovació al Canal Empresa - Departament d'Interior.

Tot seguit, l'empresa ha de tramitar a l'Ajuntament la comunicació o la llicència d'obres o d'activitats, segons s'escaigui.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit en els supòsits:

  • d'haver tramitat una llicència o comunicació d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis
  • de canvi de titularitat d'una activitat que no hagi estat sotmesa a cap modificació, i ja disposi d'aquest certificat de l'acte de comprovació de l'ECA que hagi efectuat el control preventiu en matèria d'incendis.