Consulta prèvia de classificació de l´activitat - FUE

Consulta prèvia de classificació de l´activitat - FUE

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'Ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació. La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha de ser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Qualsevol persona que vulgui exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment.

Tot l'any.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de la Vila, 6
08130 Santa Perpètua de Mogoda.
www.staperpetua.cat
Servei d'Urbanisme i Planificació. Unitat d'Activitats.
Un mes.
No procedeix
No procedeix.
D'acord amb allò previst a l'Ordenança Fiscal núm. 11, arts. 5è i 6è, apartat 2.
Podeu obtenir més informació a:
Canal Empresa

Cerca Guiada
Contingut memoria Consulta previa de classificació de l'activitat

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

Formulari autoliquidació activitats

Instància Consulta previa classificacio activitat

Substancial:
Identificació per persones físiques
Documentació a aportar:
- Consulta prèvia de classificació d'activitat, segons model específic.
- DNI/NIF o NIE del sol·licitant.
- En cas d'actuar com a representant, acreditació d'aquesta condició i dels poders que té reconeguts en el moment de la presentació.
- En cas d'actuar com a representant, DNI/NIF o NIE del mateix.
- Declaració d'elements tributaris per a l'autoliquidació de taxes.
- Autoliquidació de tributs.
- Dades més significatives que defineixin l’activitat que es preten realitzar. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.
- Si s'escau, declaració de coincidència entre el suport electrònic i paper